MOMENT IN LOVE

OFFICIAL BOOK #7

EXO-L JAPAN OFFICIAL BOOK #7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TO Z 문답 번역 출처 : 슝슝슝 @nimuix_Ag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q&A 번역 출처 : 쭁@nixo_88

 

 

 

 

 
SEASON'S GREETING WINTER 2018 from EXO
 

 

스킨 기본정보

colorize02 board
2017-03-02
colorize02 게시판

사용자 정의

1. 게시판 기본 설정

도움말
도움말

2. 글 목록

도움말
도움말
도움말
도움말
도움말

3. 갤러리 설정

4. 글 읽기 화면

도움말

5. 댓글 설정

도움말

6. 글 쓰기 화면 설정

도움말